Diëtistenpraktijk Guclu voor uw gezondheid.

PRIVACY REGLEMENT en HUISREGELS

Een diëtist heeft binnen het specialisme een geheimhoudingsplicht en ik zal dus alleen gegevens naar andere specialisten doorsturen wanneer er aan jou toestemming is gevraagd. Het kan wel voor komen dat ik moet overleggen met de verwijzend arts, huisarts, praktijkondersteuner of verpleegkundige. Als dit voor jou van toepassing is zal ik dit met je bespreken.

De diëtist heeft de plicht u duidelijke informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies.

De diëtist zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling / begeleiding.

U als cliënt heeft de taak om informatie die van belang is te verstrekken aan de diëtist. Alleen dan kan de diëtist u een goede behandeling bieden.

De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen. U mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae en

wint informatie in bij anderen die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de (hoofd)trainer en coach.

Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als cliënt dient het privéleven van de diëtiste te respecteren.

De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier. De diëtist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld kun je dit rustig met mij bespreken tijdens de afspraak op het spreekuur of neem contact op met mij via de telefoon of per email. De gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Bij aanvang van en tijdens de behandeling ben je in principe vrij in het kiezen van een diëtist.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Beveiliging

Spelregels voor de werkplek zodat de gegevens van patiënten beveiligd zijn. Passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens via de mail, telefonisch of vast gelegd in een dossier. Gegevens zoals naam, geboortedatum, BSN, bepaalde, ter zake doende, medische gegevens. Ik zal deze gegevens indien noodzakelijk en met de instemming van de patiënt delen met andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname of bij bestelling van dieetvoeding bij leverancier). Ik zorg met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.


AVG online

Gegevens online worden veilig en vertrouwelijk opgeborgen. Ik heb met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

De gegevens worden uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie, software organisatie die de gegevens veilig opbergen. Hier heb ik een verwerkers overeenkomst mee. Om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor uw privacy.

Alles is veilig en wordt privacy gewaarborgd. De praktijk is AVG - proof.


Klacht reglement.

Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de diëtist.

Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of [email protected]